สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์และโทรคมนาคม
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล