เป็นผู้นำการผลิตวิศวกรที่มีทักษะเชิงช่าง และบริการวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

You are here: Home ข้อมูลคณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรทราบว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว นักศึกษาควรมีคุณสมบัติอย่างไร คุณสมบัติเหล่านี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตั้งความคาดหวังว่าบัณฑิตทุกคนหรืออย่างน้อยบัณฑิตส่วนใหญ่ควรมีคุณสมบัติเหล่านี้

คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์

มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ซึ่งระบุว่า บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก

ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ปีการศึกษา 2553-56 ดังนี้

) ซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

๒) มีจิตสาธารณะ

) มีวินัยและเคารพต่อกฎระเบียบ

) มีกาลเทศะ

) เสียสละต่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๖) มีอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)

มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ของกระทรวงศึกษาธิการ

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์

ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์

ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติ

งาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้

สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

1. ใฝ่รู้สติปัญญาและวิชาการ

รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม เสียสละ เพื่อส่วนรวม

ทักษะและวิชาชีพ มีการใช้ภาษาและเทคโนโลยีบุคลิกภาพ เหมาะสม

คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย

เคารพศรัทธา ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติ

หน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม

2.มีซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

มีจิตสาธารณะ มีวินัยและเคารพต่อกฎระเบียบ

มีกาลเทศะ เสียสละต่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

มีอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)

3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง

อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. สุขภาพ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีความพร้อมในการเป็นผู้นำของครอบครัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดดัชนีบ่งชี้ดังนี้

คณะกรรมการสโมสรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม อย่างน้อย 23 คน

มีการกระจายทุกสาขาวิชาอย่างน้อยสาขาวิชาละ 2 คน

นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเป็นตัวแทนของอาจารย์ในการทำกิจกรรมของคณะอย่างน้อย 5 ครั้งต่อเทอม

นักศึกษาไม่มีเหตุทะเละวิวาทภายใน 2 ภาคการศึกษา

นักศึกษาเป็นแบบอย่างในการแสดงตนที่มีวินัย และเคารพในกฏระเบียบ

นักศึกษา ทำโครงการเพื่อแก้ หรือปัญหา สังคม อย่างน้อย 2 โครงการ

 

ฐานข้อมูลความรู้

รายงานการประชุม

UTK Engineering Journal

งานวิจัยใกล้ตัว

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555
 

ปฎิทินกิจกรรม

<<  เมษายน 2014  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

CB Login

จำนวนผู้เข้าชม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา