เป็นผู้นำการผลิตวิศวกรที่มีทักษะเชิงช่าง และบริการวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

You are here: Home

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตา 2553

banner001

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพฯ เดิม) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาโควตาประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยาลัย
1 นายจตุพร ทองปิด วิทยาลัยการอาชีพไชยา
2 นายปิยพงษ์ สุวรรณรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
3 นายอนุสรณ์ บุญมี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
4 นายวรพล ทุมรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
5 นายธีรวัฒน์ จั่วนาน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
6 นายภูวนาท โชคชัย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
7 นายภูวนัย สงพรหม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
8 นายกิตติพงศ์ นิสรา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
9 นายศิริพงษ์ ธรรมศิริไพบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
10 นายขวัญพิชัย มุณี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
11 นายเสฎฐวุฒิ พรหมทองนาค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
12 นายบุรินทร์ กิจรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
13 นายกนก ยุกติรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
14 นายยุทธนา สุขนุ้ย วิทยาลัยเทคนิคพังงา
15 นายมนูญ เกิดกอบ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
16 นายเจษฎากร พรหมแก้ว วิทยาลัยเทคนิคพังงา
17 นายพิริยะ อุปทะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
18 นายพีรวิชญ์ จันทร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
19 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
20 นางสาวกัณฐาภรณ์ ศิลปศร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะมีการสอบข้อเขียนกับสอบสัมภาษณ์ ข้อสอบจะประกอบไปด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความถนัดทางวิชาชีพ ทั้งหมด 20 ข้อ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยาลัย
1 นายพศวีร์ เมฆหันต์ โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา
2 นายศุภวัฒน์ วิเชียรสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
3 นายกฤษฏากร เจริญพงศ์พิสุทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4 นายอดิศร เหล่าวิริยะสุนทร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
5 นายณัฐวุฒิ ลิ้มสุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
6 นายจิรภัทร ทรงประวัติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
7 นายกรกช แก้วภิญโญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
8 นายศุภชัย ตะพาบน้ำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
9 นายพร้อมพงษ์ พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
10 นายอัครพล ภู่เทศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
11 นายพีระวัส แสนวันดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
12 นายเอกสิทธิ์ รัตนบุรานนท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
13 นายไพรสณท์ กระแสร์ทิพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
14 นายเจษฎา ท่าวัง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
15 นายปิยะณัฐ พุ่มศรีทอง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
16 นายอภิชาติ ธีรโรจนวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
17 นายสิวะวัฒน์ จันทร์มณี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
18 นายกิตติศักดิ์ ช้างกลาง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
19 นายบรมเจตน์ รงค์ภักดี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
20 นายนวพล รัตนพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
21 นายกัมปนาท ฉิมทับ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
22 นายกิติพงศ์ เพ็ชรา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
23 นายสุทธิกานต์ สุขคณะ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
24 นายณัฐกานต์ เพชรทอง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
25 นายนฤพนธ์ คชสินธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
26 นายมงคล เพชรกล้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
27 นายพรเทพ ดุสิตบุตร์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
28 นายฉัตรชัย ชำนาญผา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
29 นายวันเฉลิม พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
30 นายณัฐภัทร แสงวดี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
31 นายอานนท์ คงกระพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
32 นายกิตติ ผลอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
33 นายวชิระ อินโต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
34 นายธวัชชัย ศิริรินโท วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
35 นางสาวจันทร์สุดา ฐิติกุล วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
36 นายอภิรักษ์ ยะตั๋น วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
37 นายฑินวัฒน์ คำเขียว วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
38 นายสถาพร แช่มมั่นคง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
39 นายสมิทธิ์ สิงห์น้ำ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
40 นายชยากร ศิริผล วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
41 นางสาวศุภรัตน์ นนทกาล วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
42 นายวิทวัส กำเนิดว้ำ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
43 นายชัยณรงค์ ศรีนางแย้ม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
44 นายปฏิพัทธ์ ดลวิทยาคุณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
45 นายสมชาย โคตรนาม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
46 นายเชาวลิต สีชา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยาลัย
1 นายพงศธร สอนนุ้ย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
2 นายภูริพัฒน์ ชาญเชี่ยว วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
3 นายสุรศักดิ์ โชติกุญชร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
4 นายเกียรติศักดิ์ สุขสำราญ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
5 นายศักรินทร์ นพคุณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
6 นายพงศ์พันธ์ พัฒนศรีรารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
7 นายพงศ์นิธิ แซ่จั่ง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
8 นายกิตติพงศ์ คงบำเพ็ญ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
9 นางสาวปิยวรรณ ศรีสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
10 นายณัฐกานต์ กิ้มทอง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
11 นายจตุรงค์ คิดอ่อน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
12 นายลิขิต ซอสันเทียะ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
13 นายจักรกฤษณ์ ไชยชนะ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
14 นายชูเกียรติ กูกขุนทด วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยาลัย
1 นายอรรถพล ส่องแก้ว วิทยาลัยการอาชีพไชยา
2 นายเอกลักษณ์ แก้วเขียว วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
3 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณงาม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
4 นายสาโรจน์ กรานบุญ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
5 นายธนากร ถิ่นกาญจน์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
6 นายสิรวุฒิ ภู่เกษร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
7 นายธนายุต มะโนรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
8 นายกันต์ธร วังศิลาบัตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
9 นายภาสุพัทธิ์ แซ่ฟุ้ง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
10 นายปริญญา ไพบูลย์พูนผล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
11 นายเกรียงไกร แก้วกาฬ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
12 นายณัฐพงศ์ วงษ์ชื่น โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
13 นายชัยวัฒน์ วิริยะกุล โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
14 นายรุ่งเรือง แสงโพธิ์แก้ว โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
15 นายประพันธ์ แย้มโสภี โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ปวช สมัครด้วยตนเอง : สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยาลัย
1 นายนฤพล เขตมรคา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อวิทยาลัย
1 นายเจตริน โชติอรรคนิตย์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
2 นายนิวิฐ เห่งนาเลน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
3 นายธีรเดช เจียมเจริญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
4 นายนวพล ทิมมณี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
5 นายสันติ ทะไกรเนตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
6 นายวรรธนะ สมคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
7 นายสถาพร เสนีวงศ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
8 นายโสภณ ภู่หนู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
9 นายพุทธกิจ ทองนาค โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
10 นายสิณหณัฐ กิจรอบคอบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
11 นายวีรพงษ์ แพงศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
12 นายพีรยุทธ อยู่ทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
13 นายณัฐพล ฉัตรแก้ว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
14 นายอริย์ธัช บุญไพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
15 นายไตรรัตน์ วายุพาขจร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
16 นายณภัทร แชประเสริฐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
17 นายเอกวัสส์ กมลวรพิพัฒน์ด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
18 นายธันชนก คล้อยใหญ่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
19 นายปริญญา นนทรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
20 นายพิชัยยุทธ พริ้งดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
21 นายวิทยา แก้วส่องศึก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
22 นายประทีป ส้อมทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
23 นายวีรยุทธ บุตตะไมย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
24 นายธีรวัฒน์ ทองอยู่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
25 นายธีรยุทธ ยอดคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
26 นายปฐมพงษ์ ว่องอังคนันท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
27 นายอำนวจ ชัยเขยรัชต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
28 นายกนกศักดิ์ หาญชีวกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
29 นายปกครอง แตงอ่อน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
30 นายกิตติชัย อุดม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
31 นายบุญชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
32 นายวงศ์ตะวัน แสงเทศ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
33 นายอนุสรณ์ จันทร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
34 นายพีระพัฒน์ พูลเกตุ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
35 นายพีรพงศ์ ลาภสมิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
36 นายเกริกฤทธิ์ ส่งเสริม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
37 นายเรืองชัย เสียงใส วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
38 นายอภิวัฒน์ พรหมจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
39 นายวิชิต ใจอ่อน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
40 นายอิสระ ชาระพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 

ฐานข้อมูลความรู้

รายงานการประชุม

UTK Engineering Journal

งานวิจัยใกล้ตัว

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555
 

ปฎิทินกิจกรรม

<<  เมษายน 2014  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

CB Login

จำนวนผู้เข้าชม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา